ابداع واستاندارد کردن مدل میکروبیولوژی به منظورپیش بینی میزان رشدو بقاء سالمونلا

از آنجاییکه گونه های مختلف سالمونلا از علل مهم بروز بیماریهای ناشی از غذا می باشند، به کارگیری مدل های  ریاضی به منظور پیش بینی رشد و بقاء سالمونلا در مواد غذایی ناشی از  شرایط نگهداری و فراوری، وسیله ای با ارزش در جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن می باشند. اخیرا در مرکز تحقیقات میکروبیولوژی و شیمی باقیمانده ها در دانشگاه مریلند مطالعه ای با هدف ابداع یک مدل میکروبیولوژی جهت پیش بینی رشد و بقاء سالمونلا در گوشت مرغ در دمای یخچال صورت گرفته است. در این مطالعه دوز پایین ابتدایی ( log9/0 ) از سویه مقاوم به  آنتی بیوتیک سالمونلا تیفی موریوم DT104 به پوست مرغ تلقیح و سپس در دمای 4 تا 12 درجه سانتی گراد به مدت 10-0 روز نگهداری شد. از مدل (GRNN) جهت پیش بینی تغییرات log باکتری .....بر اساس نتایج به دست آمده، باکتری سالمونلا در دمای 8-4 بدون تکثیر بقاء یافتند و حداکثر رشد باکتری در این مدت زمانی نیز log 7/0 در 9̊ برآورد گردید. درنتیجه این مطالعه مدل (GRNN) روش قابل اطمینانی جهت پیش بینی رشد و بقاء سالمونلا در گوشت مرغ در دوره نگهداری در یخچال می باشد که از جنبه بهداشت عمومی حائز اهمیت می باشد.

/ 0 نظر / 42 بازدید