ابداع روش الایزای بلوک کننده اختصاصی تیپ به منظور تشخیص آنتی‌بادی ویروس برونشیت

به تازگی در دانشگاه ملی تایوان، یک روش الایزای بلوک کننده اختصاصی تیپ جهت تشخیص آنتی‌بادی ویروس برونشیت عفونی ابداع گردیده است. عفونت ناشی از ویروس برونشیت عفونی در سرتاسر جهان به عنوان تهدیدی برای صنعت مرغداری محسوب می شود. کیت‌های الایزای موجود در بازار، آنتی‌بادی اختصاصی گروه را ردیابی می‌کنند اما در این مطالعه به منظور بررسی وضعیت عفونت در سطح گله، از روش الایزای بلوک کننده آنتی‌بادی مونوکلونال استفاده گردید. با روش کمک روش HI  به عنوان استاندارد، نقطه Cut-Off حساسیت و ویژگی این روش الایزا تعیین گردید. بر اساس نتایج، روش الایزای ابداع شده (b-Elisa) دارای حساسیت (98%) و ویژگی بالا (2/97%) می‌باشد. همچنین توافق بین نتایج b-Elisa و HI بسیار بالا بوده و تفاوت معنی داری بین این دو تکنیک مشاهده نگردید. بنابر این با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، روش الایزای ابداع شده پتانسیل برای ارائه به عنوان روش سریع و قابل اعتماد جهت تشخیص IBV در سطح گله را دارد.

/ 0 نظر / 40 بازدید