بیولوژی به روایت انیمیشن

 

فرایند فتوسنتز (دانلود)

 

بررسی یک اکوسیستم (دانلود)

 

اثبات وجود DNA در ویروس ها و باکتری ها


چرخه حیات گیاهان دانه دار (دانلود)


ساخت پروتئین توسط ژن ها


چرخه کربن (دانلود)


چرخه آب (دانلود)


نقش پروتئین ها و دی ان ای در هسته سلول


کاربرد قوانین مندل در پیدایش انسان


حمل ژن توسط کروموزوم ها


ژنتیک مندلی


چرخه حیات در ویروس ها  (دانلود)


تاژک یا فلاژلوم باکتری ها (دانلود)


تحرک و جابه جایی باکتری ها (دانلود)


عفونت در اثر اگروباکتریوم (دانلود)


عفونت در اثر لیستریا


 

ذخیره اطلاعات ژنتیکی در RNA برخی ویروس ها


ویرایش mRNA


چرخه زیستی یک آنژیوسپرم (دانلود)


فرآیند فتوسنتز اکسیژنی (دانلود)


چرخه زیستی سرخس (دانلود)

 

تکنیک پوست اندازی در گیاهان (دانلود)

 

پی بردن به کدون های اسیدهای آمینه

 

بخش های مختلف میکروسکوپ (دانلود)

 

چرخه زیستی در گیاهان (دانلود)

 

پدیده انتشار و اسمز (دانلود)

 

نقل و انتقالات در ساختار گیاهان (دانلود)

 

شباهت DNA به نردبان پیچ خورده

/ 0 نظر / 10 بازدید